Utbildning

Utbildning - Stress, Alkohol, Krishantering mm

Jag anpassar utbildningarnas innehåll efter kundens behov. Här redovisas några exempel på innehåll:

Medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal


Mål:
Att chefer/ledare skall kunna genomföra medarbetarsamtal och lönesamtal på ett lätt sätt.

Utbildning och upplägg:
-Vad är ett medarbetarsamtal/utvecklingssamtal?
-Vad är ett lönesamtal?
-Vad skall samtalet innehålla?
-Varför skall jag ha medarbetar-, utvecklings- och lönesamtal?
-När skall jag ha medarbetar-, utvecklings- och lönesamtal?
-Hur skall jag förbereda mig?
-Hur skall medarbetaren förbereda sig?
-Hur skall samtalet sammanfattas och följas upp?

Alkohol och droger


Mål:
Att få kunskap om alkohol och droger samt vikten av att arbeta förebyggande med missbruk på arbetsplatsen. Att kunna göra en behandlingsplan.


Utbildning och upplägg:
-Vad är missbruk?
-Vilka droger förekommer?
-Vem kan bli drabbad?
-Vad kan jag göra som chef eller arbetskamrat?
-Vad skall en alkohol och drogpolicy innehålla?
-Hur arbetar vi med policyn?

Stress


Mål:
Att kunna hantera stress


Utbildning och upplägg:
-Vad är stress?
-Självkännedom
-Tidiga signaler på stress
-Hur kan vi ställa krav på oss själva, medarbetare och organisationen?

Jag är certifierad SMC-konsult med behörighet att genomföra stressprofil och arbetsmiljöprofil. Båda dessa är validerade mätinstrument. Utifrån resultatet av dessa profiler kan man sedan mäta relationer mellan privatliv och arbete samt självkänsla och stressymptom.

Hot och våld


Mål:
Att personal/ledare ska känna sig säkrare på hur de ska hantera riskfyllda situationer.


Utbildning och upplägg:
-Vad lägger du in i begreppet våld och hot?
-Svåra samtal/konflikter
-Arbetsmiljölagen
-Risker, riskanalys
-Handlingsplaner utifrån riskerna
-Vilka risker finns hos er?
-Vad händer om någon varit utsatt för hot våld?
-Vad gör jag/vi då?
-Krishantering.
-Hur gör jag i situationer som kommer fram i riskanalysen.
-Övningar och rollspel kommer att förekomma.

 

Kris och krishantering


Mål:
Personal och ledare ska bli säkrare på att hantera kriser som uppstår på arbetsplatsen.


Utbildning och upplägg:

-Vad är en kris?
-Vad händer vid en kris, vilka reaktioner får vi?
-Vad är normalt i det onormala?
-Vad säger lagen, vad behöver finnas på arbetsplatsen?
-Vilka risker finns på din arbetsplats – riskbedömning?
-Upprätta en krisplan.
-Beredskap för att kunna hantera uppkomna kriser
-Rutiner om en krissituation uppstår.
-Krispärm -det förebyggande arbetet med hela personalen.

Rehabilitering


Mål:
Att du som chef skall få kännedom om ditt rehabiliteringsansvar.


Utbildning och upplägg:
-Vem har ansvar för rehabiliteringen?
-När skall rehabilitering ske?
-När skall rehabiliteringssamtal ske?
-Vad skall samtalet innehålla?
-Att upprätta handlingsplan
-Vilka rehabiliteringsåtgärder kan bli aktuella?
-Avstämningsmöte med Försäkringskassan
-Medarbetarens ansvar


Karin Isbäck AB - Nygatan 67 H 702 13 Örebro
Tel: 070-483 57 05
E-post: karin@isback.se